Kaplické putování

                     

Kaplické putování

 

 

 

 

 

Školní časopis v rámci projektu

Školy pro venkov

 


Listopad 2011                                                      Číslo 1

 

O projektu

 

Projekt Školy pro venkov realizuje Novohradská občanská společnost o.s.

Naše škola se zapojila v lednu2011 av současné době na něm pracují žáci 6.A společně se školním projektovým týmem pedagogů.

Žáci jsou podle zájmu rozděleni do tří skupin - historické, přírodovědné a turistické. Cílem naší práce je více pounat naše město a jeho okolí.

Zaměříme se na význačné kulturní památky, přírodu v našem městě, ale dotkneme se i jeho současnosti.

Úkolem projektu je propojení badatelské činnosti žáků v terénu dokumentované fotografiemi.

Vyprávění, popis nebo samotné líčení dojmů z naší projektové práce je součástí hodin českého jazyka. Rozmanitými činnostmi chceme oživit vyučování v hodinách přírodopisu a zeměpisu. V hodinách informatiky žáci využívají získané poznatky při tvorbě dokumentace a prezentace svých znalostí.

V rámci projektu proběhnou setkání s partnerskými školami v Trhových Svinech, Horní Stropnici a Rapšachu.

 

 

 

 

Obsah   čísla

O projektu                                           strana 1

Školní projektový   tým                      strana 1

První setkání                                      strana 2

Projektový den                                  strana 3

Po stopách historie               strana 3, 4, 5, 6

Památný strom                          strana 6, 7, 8

Sochy v měst.   parku                   strana 9, 10

Historie sportování                        strana 11

Návštěva sportovišť                strana 12, 13

Školní projektový tým

Mgr. Věra Světlá – školní manažer,           historická a literární část

Mgr. Jitka Papoušková – historická a literární část

Ing. Jitka Svobodová – přírodovědná část

Mgr. Jaroslava Hájková – sportovní a turistická část

Mgr. Pavel Pulec - sportovní a turistická část

žáci 6.A (viz foto)

 

 

První setkání

Hned druhý den školy, v pátek 2.9.2011, naši třídu navštívila  pracovnice Novohradské společnosti paní Kučerová. Seznámila nás s projektem Škola pro venkov, do kterého byla zapojena naše škola a naše třída jako jediná na škole bude na tomto projektu pracovat. V naší práci nám budou pomáhat i učitelé – p.uč. Světlá, p.uč. Papoušková, p.uč. Hájková, p.uč. Svobodová a p.uč. Pulec. Z počítačové prezentace jsme se dozvěděli, že z našeho regionu jsou do tohoto projektu zapojeny ještě školy z Rapšachu, Trhových Svinů a Horní Stropnice. Z celé republiky pracují na stejném projektu regiony Nadorlicko a Horňácko – Ostrožsko. Naším prvním úkolem bylo zakreslit tyto regiony do mapky. Nebylo to vůbec jednoduché, mnozí z nás slyšeli tyto názvy poprvé.

 

 

V další části setkání jsme sami navrhovali nápady, které se týkaly naše našeho města a okolí. Na papírky jsme zapisovali, co by nás zajímalo a čím by naše práce byla přínosná i pro turisty, kteří navštíví naše město.

Ve třídě jsme se potom rozdělili do tří skupin podle zájmu. Jedna skupina se bude věnovat historii, druhá přírodě a třetí bude mít na starost zeměpisnou část. Zatím jsme ve velikém očekávání, jak bude naše práce pokračovat.

                                                Žáci 6.A

                                                                                                       Postřehy z první schůzky:

„Těším se na práci, ještě nikdy jsem nic takového nedělala.“

„Vůbec nevím, kde leží Rapšach.“

„Těším se, až budeme dělat časopis.“


   

 

 

 

 

 

 

 


Projektový den

Ve středu 12.10.2011 se uskutečnil náš první projektový den v rámci projektu Školy pro venkov. Historická skupina se vydala po stopách historie kaplických památek, přírodovědná skupina zjišťovala informace o památném  stromu a navštívila městský park. Sportovní nadšenci navštívili kaplická sportoviště.

Po stopách historie

Tento den jsme navštívili tři nejvýraznější památky Kaplice. Počasí nám sice nepřálo, ale nenechali jsme si tento den ničím zkazit. Zajímavé bylo vyprávění slečny Špičákové, která nás po jednotlivých památkách provedla.

1. zastávka – Kostel sv. Petra a Pavla

Farní kostel svatých Petra a Pavla v Kaplici, zvaný Německý. Tvoří součást areálu dvou sousedících kostelů, obklopených společným bývalým hřbitovem. Poprvé je jednoznačně doložen roku 1383. Kostel vyloupili a vypálili roku 1423 husité. Byl poté zřejmě opraven, ale znovu ho těžce poškodil požár roku 1507. Po něm následovala velkorysá pozdně gotická obnova, která byla dílem rožmberské stavební huti. V této podobě se kostel dochoval bez větších změn dodnes, s výjimkou věže, která byla v letech 1735–40 zvýšena a opatřena současnou helmicí. Vnitřní zařízení kostela je většinou novogotické s několika barokními a gotickými prvky. Ve věži kaplického kostela sv. Petra a Pavla se nnachází zvon - Sv. Anna z roku       11551.

 

                       (Kostel sv. Petra a Pavla)

 

2. zastávka – Kostel sv. Floriána

Menší z obou kostelů vznikl po požáru roku 1507 na starých základech. Lze předpokládat, že zde původně byla románská kaple, podle které nese naše město svůj název. Tehdy šlo o kapli sv. Anny či sv. Linharta. Oba tito světci mají v tomto kostele své boční oltáře. Po vzniku města sloužil kostel, zasvěcený Panně Marii, českým obyvatelům Kaplice a okolních vsí. Pětilistá růže nasvědčuje, že stavba kostela byla provedena Rožmberky ve slohu jihočeské pozdní gotiky jako jednolodní bezvěžová stavba. Vnitřní zařízení je barokní a pochází převážně ze 17. a 18. století.

 

 

 

 

 

Zaujalo nás:

V roce 1799 zde byla sloužena pravoslavná mše pro ruské vojáky, kteří tehdy přes Kaplici táhli proti Napoleonovi.

Jsou zde vystaveny dva relikviáře, které byly v nedávné době nalezeny zazděné na faře v Kaplici.

Co je relikviář? Schránka na ostatky světců. Byly často zlacené a bohatě zdobené.

Sv. Florián, který je v současnosti patronem kostela, je zároveň patronem hasičů.

V hodině českého jazyka jsme dostali za úkol vymyslet příběh, který vysvětluje původ relikviářů.

 

Tajemný příběh

   V kostele sv. Floriána, v tom malém kostelíčku, jsou umístěny dva relikviáře plné ostatků neznámých lidí. Komu vlastně patří? Poslechněte si tento příběh.

   Stal se již dávno. To v Kaplici žil velmi mladý farář. Každé ráno spěchal na ranní bohoslužbu. A v ten osudný den potkal na dnešním Farském náměstí dívku. Měla hnědé dlouhé vlasy, modré oči, zkrátka byla krásná jako západ slunce. Farář se zastavil oslněn její krásou. Úplně zapomněl na bohoslužbu. Dívka se jmenovala Anička a farář se do ní zamiloval. Láska mezi nimi byla tajná. Anička docházela vařit a poklízet na faru.

    Do Aničky se ale také zamiloval Janek, který bydlel vedle fary. Když jednoho dne šel farář na večerní mši, vyčkával Janek před farními vraty a sotva farář vytáhl paty z domu, už byl u Aničky. Ale farář si zapomněl bibli a musel se pro ni vrátit. A tak přistihl Janka s Aničkou. Zatmělo se mu před očima , vrhnul se na oba a umlátil je biblí. Poté je zazdil na faře a bez vysvětlení odjel z Kaplice do Jeruzaléma, aby zde nalezl odpuštění.

   Až za mnoho let nalezli při opravě fary ostatky mladých lidí. Umístili je do relikviáře a opět zazdili. A takto byly nalezeny před několika lety.

 

                                                                                                                Tamara Koschantová

 

 


 

 

3. zastávka – Kaple sv. Josefa a sv. Barbory

Tato kaple pochází  ze 16.století a patřila protestantské církvi. Toto ale platilo do bitvy na Bílé hoře (1620), kdy císařské vojsko zvítězilo a v celé zemi zavládlo katolictví.  V roce 1738 byla loď kostela přebudována na špitál, kde léčili nemocné morem, poutníky bez peněz a raněné vojáky. V pokojích pro nemocné byly tři postele, zimní a letní přikrývky, židle, stolek a nočník. Za kaplí bývala zahrada, rybník a sady. Dnes je tam hřbitov. V současné době slouží bývalý špitál umělecké škole a v kapli se konají koncerty a krátkodobé výstavy.

 

 

     

                                                                                                                                                  (Kaple sv. Josefa a sv. Barbory)

Vánoční zázrak

    Jednou ráno na Štědrý den zaklepal na dveře kaplického špitálu žebrák, který se sotva držel na nohou. Otevřela mu farářova neteř Julie, nevrlá a zlá osoba a vyhrkla na něj: „Co chceš? Máme plno.“ Žebrák nejistě pověděl, že je na cestě od včerejší noci a je velmi unavený. Julie byla neoblomná. „Když už jsi toho tolik ušel, tak ten kousek do další vesnice zvládneš.“ Naštěstí přišel farář, pozval žebráka dovnitř a přikázal neteři připravit pokoj. Pokoj byl malý s jednou postelí, židlí, stolkem a truhlou, ale na odpočinutí stačil. Julie byla na strýce rozzlobená, stěžovala si, že žebrák znamená další práci, které má už takhle až až. V poledne vedl farář vánoční bohoslužbu v kapli a Julie zůstala na všechny nemocné sama. Nechovala se k nim příjemně, měla o vánočním dnu jiné představy. Navečer obcházela pokoje a náhle uviděla, že z komůrky nového hosta vychází záře. Pomalu vešla dovnitř a to co uviděla, jí vyrazilo dech. Nad postelí se vznášel anděl a září osvěcoval tvář žebráka. Druhého dne se žebrák zcela uzdravil a bez rozloučení opustil špitál. Když šla Julie ráno uklidit pokoj, byla truhla plná zlaťáků. Od té doby Julie nikdy žádného pocestného neodmítla.

                                                                                                              Kačka Brůžková

   

Historická skupina (zleva): Dominik Koller, Ondra Gazda, Martina Nečasová, Vilda Vrážek, Tamara Koschantová, Berenika Homolková, Kačka Brůžková, Aneta Jonášová, Kájina Oplátková, Máša Velicu

 

Památný strom

JILM HABROLISTÝ (Ulmus carpinifolia) 

Naším prvním přírodovědným zatavením byl památný strom jilm habrolistý, který se nachází v areálu DDM v Kaplici (souřadnice GPS 48 stupňů 44 minut 137 vteřin severní šířky, 14 stupňů 29 minut 167 vteřin východní délky).

U tohoto stromu se sešel náš tým 12. října s Ing. E. Bímovou z Odboru životního prostředí a územního plánování Městského úřadu v Kaplici. Než jsme se sešli, vyhledali jsme si informace o jilmu habrolistém a pro paní Bímovou jsme si připravili řadu otázek. Přímo u stromu jsme se pak dozvěděli odpovědi.

 

Předpokládané stáří: 150 až 200 let (mohl by se dožít i 400 let)

Památným stromem je od 8. dubna 2002

Důvod vyhlášení: výjimečný výskyt jilmů v naší oblasti a ohrožení jilmů chorobou grafiózou

Výška stromu: 27 metrů (mohl by dorůst

až do výšky 60 metrů)

Šířka koruny: 18 metrů

Obvod stromu ve výšce 130 cm: 330 cm

Kůra: hladká, větve rozbrázděné

Listy: vejcovité s nepravidelnou listovou čepelí s dvojitě pilovitým okrajem

Květ: svazečky květů se objeví ještě před pučením listů

Opylování: větrem

Plod: křídlaté nažky

Kdo se o strom stará: Město Kaplice,

firma Baobab

 

 

Zpověď památného stromu

    Jsem jilm habrolistý – památný strom. Co mě těší? Stojím u školy, okolo mě pobíhá spoustu dětí, rád vidím jejich radost. Nejsem tu nikdy sám.

   Z čeho mám strach? Bojím se nemoci, pokácení a budoucnosti - znečistěného vzduchu kolem mě.

   A co mě netěší? Spoustu lidí ve městě ani neví, že tu stojím a jak se jmenuji.

                                                                                                                           

                                                        M. Dvořák                                                                                

                                     

 

 

 

 

 

Jakub z Kaplice a památný strom jilm

    Kněz Jakub z Kaplice byl prvou známou osobou z Kaplice. Byl to Žižkův spojenec. Jednou se procházel po kraji kaplického lesa, usadil se pod jilmem habrolistým a pojedl kus chleba a vodu. Za chvilku ho přepadli dva Zikmundovi nájemní vrazi, kteří ho chtěli probodnout. Jakub si stoupl a ve jménu božím je proklel a oni se propadli do země. Vděčný Jakub strom pokropil svěcenou vodou. Od té chvíle strom jilm přežil všechny přírodní rozmary.

 

Legenda památného jilmu

 

    Když zemřel lovec, který založil Kaplici, jeho duše nešla do nebe, ale zůstala na zemi.

Ve chvíli, když zemřel, spadlo poslední semínko jilmu habrolistého. Semínko v zemi několik desítek let leželo a přibližně před 200 lety nakonec vyklíčilo ze země. Několik významných osobností si ho oblíbilo, avšak strom všechny přežil. Přežil mrazy, deště, vichřice i bouřky.  Je to silný a jedinečný strom, stejně jako tehdejší lovec, který založil Kaplici. Kdo ví, možná je v památném jilmu uvězněna duše tohoto lovce.

 

 

 

Náš přírodovědný tým (zleva): Dominika Hosenseidlová, Simona Vanišová, Josef Svoboda,

Lucie Sytařová, Kristýna Mocková, Michal Dvořák, Petr Hanzalík a Jitka Svobodová (chybí Natálie Žitníková)

Sochy v městském parku

 

Druhým zastavením našeho přírodovědného týmu byly sochy v městském parku, které vznikly v rámci Sochařského sympozia v srpnu 2011. V parku jsme se sešli s Mgr. M. Kubalákem, který se nám stal odborným průvodcem po sochařských dílech a dozvěděli jsme se informace o přírodních sochařských materiálech a způsobech jejich zpracování. Náš park zdobí tři sochy z pískovce a jedna za smrkového dřeva.

Jaké pocity v nás sochy vzbuzovaly a co nám připomínaly?

 

 

           STRÁŽCE: 

 • stráží velkým okem park
 • chrání stromy v parku před škůdci
 • chrání rybníček a život v něm
 • chrání hodné lidi v parku během odpočinku
 • připomíná ukřižování Krista

 

 

                         

         

        

          POLIBEK:                                                        

 • láska
 • milování
 • pevné objetí
 • splynutí dvou lidí v jedno tělo

   

 

 

       

   

        BEZEJMENNÁ

 • tajná, magická
 • na první pohled nás přitahovala
 • brána do jiné dimenze
 • tři prsty v obrázku
 • tři hořící svíčky, které osvětlují cestu
 • otevřená skříň s tajemstvím

 

 

 

 

A LOĎKA ze smrkového dřeva?

Ta nás láká k příjemnému odpočinku…

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie sportování v Kaplici

Podzim roku 1922 je počátkemčeské tělovýchovy v Kaplici – tohoto roku byla založena Tělocvičná jednota Sokol. V pozadí vzniku Sokola byli drobní čeští lidé, dělnící, řemeslnící, úředníci a zřízenci, kteří se združili v jednolitý spolek. Tělovýchovná činnost spočívala převážně v cvičení na nářadí, v prostných cvičeních, ve hrách a s omezenými možnostmi i v pěstování několik  lehkoatletických disciplýn. Aktivní členové se zúčastnili všesokolských sletů v roce 1926,1932 a1938. Zápisy z roku 1930 hovoří o základu sportovní turistiky a odbíjené. Tragické události na podzim roku 1938 – odtržení pohraniční oblasti a připojení k Německu, útěk českého obyvatelstva do vnitrozemí, znamená likvidaci činnosti Tělocvičné jednoty v Kaplici.

V roce 1945 se vytvořili dvě velké tělovýchovné a sportovní organizace – totiž Tělocvičná jednota Sokol, která navázala na svou předválečnou činnost a Sportovní klub, který zákonitě musel vzniknout pro sportovce, kteří v Sokole nemohli najít uplatnění, protože oblíbené a masové sporty v Sokole pěstovány nebyly. Rok 1946 obnovil činnost odbíjené, která se v Kaplici od té doby hraje stále. V Sokole se hrál též stolní tenis, činný byl lyžařský odbor a pěstovala se lehká atletika. Souběžně se Sokolem se rozběhla činnost Sportovního klubu v Kaplici. Činnost byla zprvu zaměřena na kopanou, později i na lehkou atletiku, cyklistiku, stolní tenis, lední hokej a další míčové hry.

V roce 1948 byla tělesná a sportovní výchova sjednocena a TJ Sokol zajišťovala veškerou činnost dosavadních organizací. Postupně vznikly dobrovolné sportovní organizace Dynamo (zaměřeno na kopanou a šachy), Slavoj (lední hokej, stolní tenis, lyžování, tenis), Slovam (odbíjená), Spartak (kopaná, lední hokej), Slavia Pramen (dívčí kopaná) a Sokol (zbytek tělovýchovy a sportů). Trvání těchto organizací však nebylo dlouhé a postupem času se jediným civilním nositelem tělovýchovy a sportu stala TJ Slavoj Kaplice, která převzala dnešní jméno – Spartak Kaplice.

 

 

                                                       

Návštěva sportovišť

Naše sportonvní skupina navštívila kaplicá sportoviště a pořídila několik fotografií, zároveň se také zamyslela nad tím, co by se mělo ohledně sportování v Kaplici změnit.

 

                

                    (místnost pro stolní tenis)                                                                       (volejbalové hřiště)

 

    

          (streetballové hřiště)                                                                                        (fotbalové hřiště)

     

                     (tenisové kurty)                                                             (nově vznikající tenisové kurty)

     

                                     (sportovní areál)                                                                 (naše sportovní skupina)

 

 

„Chtěla bych tady čistější koupaliště, aby tam byla aspoň sauna a tobogány.“

„Chtěl bych krytý bazén, aby se dalo koupat i v zimě.“

„Chtěl bych tady hokejový stadion, aby se tady dalo bruslit.“

„Chtěl bych lyžařský svah, abychom mohli lyžovat v Kaplici a nemuseli jezdit někam jinam.“

„Chtěl bych tu mít lanové centrum, protože tam jsou atrakce ve výšce a chtěl bych tam mít obří houpačku.“

 

                     

Kaplické putování

 

Školní časopis v rámci projektu

Školy pro venkov

 


Únor 2012                                                            Číslo 2


 

Obsah čísla

Poloha našeho města

Význmané osobnosti města

Beseda s Janem Froňkem

Anketa: Jak známe kaplické osobnosti

Známí lidé při návštěvě našeho města

Jak je to s ulicemi v Kaplici?

Zajímavosti o obyvatelstvu Kaplice

Řeka Malše

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poloha našeho města

Město Kaplice se nachází v nadmořské výšce 537 m. V současné době má 6600 obyvatel. Leží v okrese Český Krumlov v Jihočeském kraji, 10km od státní hranice s Rakouskem a 190km od hlavního města.Kolem západního okraje města vede mezinárodní silnice E55. Kaplice je centrem regionální autobusové dopravy. Nevýhodou je vzdálenost železničního nádraží, které je vzdáleno 5km od centra. V okolí města je několikm průmyslových zón. Obyvatelé mohou využívat dostatečnou obchodní síť. Městem protéká řeka Malše, která patří k povodí Vltavy. Východně od našeho města se rozléhají Slepičí hory s nejvyšší horou Kohout (870m), které jsou součástí chráněné krajinné oblasti (CHKO) Novohradské hory. Oblast jižních Čech je známá množstvím rybníků, což platí i pro okolí našeho města. Najdeme zde 7 větších rybníků, Nový, Jermaly, Pentlák, Jarošák, Dobechov, Květoňov a Pytlový.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Významné osobnosti

 Ferdinand Kindermann

(1740 – 1801) kněz a pedagog

 

 

Po studiích filosofie a teologie v Praze byl roku 1765 vysvěcen na kněze. Svou kariéru zahájil v jižních Čechách jako vychovatel v šlechtické rodině Buquoyů. Od roku 1771 působil jako farář a děkan v Kaplici, která byla součástí buquoyského panství. Zde se zasloužil o vybudování vzorové industrální školy, kde děti kromě základních vyučovacích předmětů - čtení, psaní a počítání - získávaly znalosti ze zeměpisu, dějepisu a přírodopisu. Velký důraz byl kladen na praktické předměty, jako pěstování ovoce a zeleniny, domácí práce či řemeslnou přípravu. Po zavedení povinné školní docházky v roce 1774 odešel jako odborník do školské komise v Praze.

 

 

Milan Kyzour

(24. 1. 1932 České Velenice – 8. 2. 2000 Kaplice)

Nejranější dětství prožil v Českých Velenicích. Po obsazení pohraničí v r. 1938 musel s rodiči odejít do vnitrozemí – rodina nejprve žila v Hluboké nad Vltavou, potom v Českých Budějovicích. Po ukončení střední školy působil jako učitel v pohraničí, později jako ředitel Hudební školy v Kaplici (1955 – 1985). V roce 1959 začíná intenzivně malovat. Koncem osmdesátých let externě vyučoval hudební improvizaci na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích, v roce 1992 při téže fakultě založil Ateliér arteterapie. Dlouhá léta spolupracoval s psychiatrickým oddělením Krajské nemocnice v Českých Budějovicích a s Protialkoholní léčebnou v Červeném Dvoře (vedl arteterapii s neurotiky a s pacienty závislými na alkoholu). V Kaplici se stal členem městského zastupitelstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaromír Sypal

(1930)

Pracoval jako zástupce ředitele na ZŠ v Kaplici a se svojí manželkou Květou Sypalovou (učitelkou na ZŠ) založili dětský divadelní soubor Racek. Byl spoluzakladatelem národní přehlídky Kaplické divadelní léto.

V 80. letech se Sypalovi  přestěhovali do Českých Budějovic, kde se J.Sypal stal ředitelem Malého divadla. V prosinci 2008 Jaromír Sypal pokřtil v obřadní síni českobudějovického magistrátu svou první pohádkovou knížku pro děti - osmadvacet mokrých příběhů sepsaných do knihy Vodnické pohádky.

 

 

Jan Froněk

 (1969 Kaplice)

Od dětství se věnoval  motokrosovému sportu. V tomto sportu reprezentoval naše město i na mezinárodních soutěžích. V roce 2009 se zúčastnil závodu  Rallye Paříž – Dakar, který dokončil. V současné době se věnuje podnikání  a trenérské činnosti.

 

 

Beseda s Janem Froňkem

 

V rámci projektu Školy pro venkov jsme se 11.1. 2012 zúčastnili besedy s kaplickým rodákem, bývalým úspěšným motokrosovým závodníkem a účastníkem závodu Rallye Paříž – Dakar 2009 Janem Froňkem. Ještě před tím, než jsme začali chrlit jednu otázku za druhou, jsme zhlédli natočená videa přímo z dějiště závodu. Vyposlechli jsme opravdu hodně historek a naše všetečné otázky nebraly konce. Tento závod není rozhodně pro slabé povahy, není zde nouze o velmi dramatické situace, které se nevyhnuly ani Janu Froňkovi. Potkalo ho nepříjemné zranění, přesto závod dokončil. 

Na závěr besedy se s námi Jan Froněk ochotně vyfotil a zájemcům věnoval podpis na památku. Jsme pyšní na to, že z našeho malého města někdo dokázal dokončit tak těžký závod.

                                                                                        

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa: Jak znáte kaplické osobnosti?

 

15. 2. 2012 se naše historická skupina v rámci projektového dne vydala do kaplických ulic. Již předem jsme si vytvořili anketní list: Jak známe kaplické osobnosti. Informace jsme vyhledávali na internetu nebo jsme je získávali od rodinných příslušníků. Museli jsme překonat ostych a oslovit na ulici neznámé lidi.   Bohužel jsme občas narazili na nezájem občanů nám odpovídat, ale i na to jsme byli připraveni.

 

Jak znáte kaplické osobnosti? (správné odpovědi jsou tučně podtrženy)     

                                

 1. Víte, čím Kaplici proslavil Ferdinand Kindermann?                                                                                                      

A. zakladatel moderní školy

B. zakladatel kaplického pivovaru

C. starosta Kaplice v 18.stol.

 

      2. Kde má Ferdinand Kindermann v Kaplici pamětní desku?

          A. na budově  radnice

          B. na Farském náměstí

          C. žádnou zde nemá

 

      3. Který československý prezident navštívil Kaplici?

          A. T.G.Masaryk

          B. K.Gottwald

          C. E.Beneš

 

 

      4. Milan Kyzour byl:

          A. malíř a ředitel umělecké školy

          B. spisovatel kaplických pověstí

          C. hudební skladatel

 

     5. Čí pohřební průvod projížděl Kaplicí?

         A. T.G.Masaryka

         B. Petra Voka

         C. Rudolfa II.

 

     6. V jakém sportu reprezentoval Jan Froněk Kaplici?

         A. v ping- pongu

         B. v kopané

         C. v motokrosu

 

   7. Kdo založil v Kaplici amatérský divadelní soubor?

       A. Milan Kyzour

       B. Jaromír Sypal

       C. Josef Hák

 

 

 

 

 

 

Výsledky ankety

Celkem odpovídalo  64 lidí,  z toho 41 žen a 23 mužů. Převážily správné odpovědi.

 1. otázka – správně44, špatně 20
 2. otázka – správně 46, špatně 18
 3. otázka – správně 38, špatně 26
 4. otázka – správně 51, špatně 13
 5. otázka – správně 59, špatně 5
 6. otázka – správně 61, špatně 3
 7. otázka – správně 40, špatně 24

 

Jak jsme zjistili, není to se znalostmi v Kaplici tak špatné. Ti, co neznali správnou odpověď, se hned na místě dozvěděli správnou informaci. Tak jsme snad přispěli k tomu, že občané Kaplice mají o něco více informací o našem městě.

 

Známí lidé při návštěvě našeho města

Petr Vok z Rožmberka

(1. října 1539 Český Krumlov6. listopadu 1611 Třeboň)

Byl český šlechtic z rodu Rožmberků. Patřil k předním postavám českých dějin 16. a 17. století.  Byl posledním narozeným i zemřelým příslušníkem rožmberského rodu. Přes padesát let žil ve stínu svého staršího bratra Viléma. Sám se na veřejnosti přiznal, že trpěl „komplexem mladšího, odstrčeného a méně schopného sourozence“. Již od mládí byl učenlivý, zvídavý a vynalézavý. O tom také svědčí to, že se intenzivně zajímal o vědu, literaturu, umění a kulturu všeobecně. Podporoval českou literaturu, divadlo, školství  a výtvarné umění. Vytvořil jednu z nejrozsáhlejších knihoven ve střední Evropě. Jeho sbírka uměleckých předmětů, fyzikálních přístrojů a přírodnin byla srovnatelná se sbírkami Rudolfa II. na Pražském hradě. Díky němu byly zámky v Bechyni a Třeboni přestavěny v renesanční sídla.

31. 1. až 1. 2. 1612 nocoval v Kaplici pohřební průvod Petra Voka z Rožmberka. Zemřelý byl převážen z Třeboně do Vyššího Brodu a tuto noc bylo jeho tělo uloženo ve stanu na náměstí. Po vymření Rožmberků zdědili jejich majetek Švamberkové.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edvard Beneš

(28. května 1884 Kožlany3. září 1948 Sezimovo Ústí)

Byl druhý československý prezident v letech 19351948 (resp. v letech 1935–1938, v období druhé republiky a okupace v letech 1938–1945 byl v exilu, v letech 1940–1945 jako prezident v exilu, dále prezidentem v letech 1945–1948). Byl jedním z vůdců prvního československého odboje a představitel československého odboje během druhé světové války.

V r.1937 navštívil Kaplici tehdejší president ČSR dr. Edvard Beneš. Zástupci města mu poděkovali za státní příspěvek na vodovod a udělení statutu města.


                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Jak je to s ulicemi v Kaplici?

V rámci druhého projektového dne jsme se vydali na městský úřad. Naše sportovně – turistická skupina si dala za úkol zjistit o ulicích něco, co by mohlo zajímat i ostatní. Zajistili jsme si návštěvu na Městském úřadu v Kaplici a abychom  nepřišli nepřipraveni, sepsali jsme si  i  otázky, které nás zajímaly. Na městském úřadu nás mile přivítala paní  Soňa Šindelářová, vedoucí Odboru vnitřních věcí, a Jana Tomanová, která má na starosti evidenci obyvatel a ztráty a nálezy.

Dozvěděli jsme se , že naše malé městečko má 38 ulic. Jmenují se různě.  Některé podle vzhledu - Široká, Dlouhá, jiné podle toho kam nebo kudy vedou. Ta do kopce  je Horská, ke kostelu je Kostelní, ta co vede k řece se jmenuje  K Malši, ta k bývalému pivovaru  Pivovarská a okolo řeky je Malšské údolí.  Nejdelší ulice je Českobudějovická, která měří skoro 2 km. Některé ulice jsou pojmenovány podle významných událostí  -  ulice Slovenského národního povstání, 1.máje nebo 9. května. Ulice nových rodinných domků dostaly krásná přírodní jména - Jabloňová, Březová, Šumavská a Luční. Jména  ulic a změny jejich názvů  navrhují a schvalují  členové zastupitelstva.

Některé ulice byly koncem minulého století přejmenovány, jiná doba si žádá i nová pojmenování.  Z ulice Rudé armády  je nyní Linecká,  z Leninovy je Kostelní, náměstí  Julia Fučíka bylo přejmenováno na Farské a z náměstí  Vítězného února zbylo jen  Náměstí. To by mělo dostat nový kabát, ale na přestavbu je potřeba hodně peněz, a tak si na jeho modernizaci  budeme muset počkat. Poslední  ulice  dostala název Polní, budou zde stát nové rodinné domky.

 

 

 

 

 

Zajímavosti o obyvatelstvu Kaplice

Návštěvu městského úřadu jsme využili  i k tomu , abychom se něco dozvěděli i o obyvatelstvu. Bohužel , pořád nás, obyvatel Kaplice, ubývá. Nejvíce obyvatel žilo v Kaplici v roce 1988 – 7900 lidí a v současné době  o  více než 1000 méně – 6600občanů.

 Jako všude na světě je i v Kaplici více žen  a i nejstarším občanem je  žena paní  Ludmila Lebedová, která za čtyři roky oslaví sté narozeniny .

A nyní několik statistických údajů:

V loňském roce se narodilo 81 dětí , nejčastějšími  jmény byla Ema a Tomáš. Zemřelo 58 lidí. Jedná se tedy o přirozený přírůstek. Obyvatel tedy ubývá migrací. Přistěhovalo se sice 121lidí, ale 199 lidí  se odstěhovalo. Pokud se situace nezmění  a  úbytek bude pokračovat, bude nás „Kapličáků „za 20 let o další tisícovku méně.

 

Řeka Malše

 

Během podzimních a zimních měsíců jsme pozorovali řeku Malši, která protéká naším městem. O řece jsme si také během projektových hodin zjistili mnoho zajímavých informací.

A co už o ní víme?

-         Řeka Malše pramení v Rakousku u obce Sandl, hory Viehberg Quas v nadmořské výšce 985m.n.m

-         Tok řeky je dlouhý 96 km a je i hraničním tokem

-         Hlavní přítoky Malše jsou Stropnice, Černá, Kamenice

-         Soutok řeky Malše a Černé je kousek nad Kaplicí

-         Na Malši leží v obci Římov vodní nádrž, která zásobuje pitnou vodou značnou část Jižních Čech, i Kaplici

-         Na Malši leží nejen Kaplice, ale i Velešín a obec Dolní Dvořiště

-         Na Malši (nebo kousek od ní) se nachází i hrady Pořešín, Louzek, Velešín, Tichá, Sokolčí

-         Našli jsme i místní názvy, kde se jméno naší řeky vyskytuje a to Rychnov nad Malší, Svatý Jan nad Malší, Malšské údolí, K Malši (ulice v Kaplici)

-         Malše se vlévá do Vltavy v Českých Budějovicích

-         Tato řeka je pro vodáky splavná jen na některých místech

-         V zimě je možné na ní uvidět mnoho kachen divokých

Těšíme se na jarní měsíce, kdy chceme prozkoumat život v Malši i v jejím okolí.

 

 

Přírodovědná skupina se snažila o znázornění přítoků Malše.

 

V meandrech řeky Malše nás překvapil hojný výskyt kachny divoké.

 

Řeka Malše v proměnách – únor 2012.

 

To vše jsme zjistili o řece Malši.

Kalendář akcí

Srpen 2020
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Aktuality

ZŠ Kaplice, Fantova

26. 9. 2011 | 15:29

seminář v Horní Stropnici

všechny aktuality

sponzoři: esf, eu, mšmt, op vzdělávání pro konkurenceschopnost