O projektu

Základní informace o projektu ŠKOLY PRO VENKOV

 

1.      Finanční podpora projektu

Projekt byl vybrán pro získání dotace. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR.


2.      Nositel projektu a další partneři

Nositelem projektu je Novohradská občanská společnost o.s., která projekt realizuje s dalšími partnery. Partnery na území Jihočeského kraje jsou čtyři základní školy.

Další partneři jsou z jiných krajů ČR. Projekt Školy pro venkov má nadregionální charakter, což znamená, že kromě území v Jihočeském kraji bude realizace paralelně probíhat ještě na území Královohradeckého kraje, Pardubického kraje (koordinace NAD ORLICÍ o.p.s., metodika INEX SDA Kostelecké Horky) a Zlínského kraje (koordinace MAS Horňácko a Ostrožsko). Celkem do něj bude zapojeno 17 základních škol, přičemž 4 školy budou z území Jihočeského kraje – ZŠ a MŠ Horní Stropnice, ZŠ a MŠ Rapšach, ZŠ Kaplice, Fantova a Gymnázuim, Trhové Sviny.


3.      Doba realizace projektu

Realizace projektu bude probíhat od 11. 10. 2010 do 31. 8. 2013.


4.      Předmět činnosti zapojených škol 

Každá škola bude řešit svůj vlastní individuální školní projekt. Postup řešení školního projektu se bude skládat z následujících realizačních kroků:

1) Sběr informací

V rámci běžné výuky vybraného ročníku (např. 6. a/nebo 7. Ročník) bude probíhat získávání informací o přírodním a/nebo kulturním bohatství regionu. Škola si vybere nějaké specifické téma, charakteristické pro spádové území školy a k tomuto tématu bude sbírat informace. Téma může být z oblasti přírodovědy nebo historie a může mít přesah do dalších oblastí.

Například:

 • bude mapován život v zájmovém území, typické vzácné druhy dřevin, chráněné rostliny a živočichové, bude sledován způsob a účinnost jejich ochrany.
 • budou získávány znalosti o historii regionu, formou např. rodinných pátrání o životě svých prarodičů, pátrání po významných osobnostech, mapování zachovaných zvyků a tradic

2) Zpracování informací

Pedagog v rámci výuky bude pomáhat žákům s přípravou textů a grafických materiálů (foto, ilustrace, film) pro potřeby finálního výstupu pracovního sešitu Regionální učebnice.

V rámci tohoto kroku proběhne hledání využití sebraných informací a materiálů pro interaktivní výukový materiál. Žáci se budou snažit vymýšlet didaktické úkoly, tj. praktické i teoretické hry, hádanky, rébusy, křížovky a hledat témata pro naučné expedice do zájmového území. Toto bude provedeno s ohledem na to, že by měly vzniknout dvě tzv. výkonnostní úrovně pracovních sešitů, a to sešit pro 1. stupeň ZŠ a sešit pro 6. a 7. ročníky 2. stupně.

3) Medializace

Tento krok bude zahájen předáním vzniklých textů a grafických materiál skupině, která se bude věnovat medializaci poznatků. Pedagog bude pomáhat žákům s přípravou materiálu pro potřeby finálního výstupu prezentace na CD, internetu a v tištěné formě. Novinářská skupinka pracuje na tvorbě školního časopisu a Regionálních pracovních sešitů pro zájmové území dané školy.

4) Aplikace pro cestovní ruch

Podklady zpracované v rámci předchozích kroků budou aplikovány pro potřeby návštěvníků dané oblasti. V rámci tohoto kroku může proběhnout další důkladné mapování turistických cílů a atraktivit, mapování cyklistických stezek a turistických tras, mapování dalších historických a přírodních památek. Výstupem by měl být informační materiál (pracovní název Regionem na kole a pěšky).

5) Cizojazyčné aplikace

Pedagog pomáhá žákům s přípravou textu pro potřeby Aplikace pro cestovní ruch v AJ nebo NJ.

6) Projektové dny

Každá škola za dobu konání projektu uspořádá minimálně dva projektové dny. Účastníci projektových dnů budou testovat zpracované pracovní sešity hostitelské školy. Na základě těchto testů pak proběhne úprava, doplnění či obměna obsahu a formy regionálních pracovních sešitů.

7) Projektové týdny


 5.      Rámcový harmonogram práce zapojených škol

Realizace projektu je naplánována na období 11. 10. 2010 – 31. 8. 2013.

a)      Ve školním roce 2010/2011 bude probíhat přípravná fáze, kdy dojde k podrobnému rozplánování školního podprojektu v jednotlivých školách.

 • Bude vybráno téma školního podprojektu
 • Budou vytvořeny školní projektové týmy (4 pedagogové a manažer týmu)
 • Bude určen ročník a třída, která se bude podprojektu věnovat
 • Bude přizpůsobena organizace výuky v této třídě pro následující školní rok
 • Bude nakoupeno nezbytné vybavení nutné pro práci na podprojektu
 • Budou uzavřeny DPČ, resp. DPP
 • V případě potřeby budou zorganizována školení se vztahem ke školnímu projektu

 

b)      Nejpozději od školního roku 2011/2012 by měl již běžet školní projekt v krocích, které jsou zmíněny v bodu č. 4. Konkrétní harmonogram práce bude vytvořen v přípravné fázi. Důležité bude především vhodně rozdělit aktivity podprojektu mezi školní roky 2011/2012 a 2012/2013.

 

c)      V období 2. pololetí 2012/2013 by měla proběhnout finalizace všech výstupů a jejich distribuce do škol. Projekt by měl být v tomto období uzavřen po administrativní stránce.


6.      Povinné výstupy

Na základě rozhodnutí Výběrové komise došlo k úpravě monitorovacího indikátoru 06.43.10 „Počet nově vytvořených/inovovaných produktů“ na 35 tj.

a) 17 inovovaných produktů ŠVP

b) 17 regionálních pracovních sešitů

c) 1 ověřená metodika

 

 

ŠKOLY PRO VENKOV – VÝSTUPY A JEJICH POPIS


PARTNERSKÉ ŠKOLY

 

ŠKOLNÍ ČASOPIS

 • min. 2x za jeden školní rok
 • slouží k postupnému shromažďování informací k tématům školního projektu a zároveň informuje o aktuální práci na školním projektu
 • rozsah časopisu bez omezení podle množství nashromážděných údajů, není cílem naplnit počet stránek, ale připravit si podklady pro regionální pracovní sešit a informovat ostatní žáky a veřejnost o probíhajících aktivitách
 • (KA3)

 

REGIONÁLNÍ PRACOVNÍ SEŠIT (RPS)

 • na konci prvního školního roku 2011/12 bude vytvořena předběžná, pracovní verze, ve druhém školním roce 2012/13 bude RPS na základě praktického vyzkoušení a doplněním o další získané informace dokončen
 • 2 verze RPS: pro I. stupeň ZŠ (zkrácená, jednodušší forma) a pro II. stupeň ZŠ (6. a 7., případně 8. ročník)
 • bude obsahovat získané informace a didaktické úkoly tak, aby vznikl interaktivní výukový materiál, navrhujeme informace ve svázané barevné části sešitu a na volných listech černobílého tisku interaktivní pracovní listy (kvízy, hry, hádanky, rébusy, křížovky, témata naučných expedic do zájmového území atd.), které budou volně vložené do zadních desek sešitu (kapsa) – tuto formu pouze navrhujeme jako vhodnou, jakákoli individuální řešení a nápady jsou jen vítány
 • výsledný formát sešitu bude jednotný A4, tvrdší vnější desky, vzadu upravené jako kapsa pro vkládání volných pracovních listů, minimální počet stran 30, doporučujeme barevný tisk na sešit a černobílý na pracovní listy (mohou se lépe kopírovat a jeden sešit pak lze využít pro více žáků), pozn. pracovní listy mohou být i formátu A3 (přeložené)
 • závazná výsledná forma je tištěný pracovní sešit a jeho převedení na CD a na webové stránky (rozšíření tištěné formy na CD a webových stránkách dalšími interaktivní prvky je možné, ale není podmínkou, a záleží pouze na možnostech týmu pedagogů a žáků), financování všech třech výstupů se řídí rozpočtem projektu, nicméně je možné použít prostředky operativně podle potřeby (více v tomto poradí regionální projektoví manažeři)
 • z pracovních sešitů každé partnerské školy v regionu bude vytvořena metodikem projektu „REGIONÁLNÍ UČEBNICE“
 • (KA3)

 

APLIKACE PRO CESTOVNÍ RUCH („Regionem na kole a pěšky“)

 • vychází ze získaných informací obsažených v Regionálním pracovním sešitě, může být doplněna dalšími informacemi (mapování atraktivních turistických cílů, cyklostezek, turistických tras a dalších zajímavostí)
 • cizojazyčný překlad může být pouze výtahem toho nejdůležitějšího z české verze
 • jazykové mutace záleží na možnostech jednotlivých škol (AJ nebo NJ, AJ a NJ)
 • (KA3)

 

PROJEKTOVÉ DNY

 • každá škola uspořádá minimálně dva projektové dny
 • zde budou účastníci z jiné školy testovat Regionální pracovní sešity hostitelské školy
 • na základě tohoto testování proběhne zhodnocení a případná úprava nebo doplnění RPS
 • doporučujeme tuto aktivitu realizovat na konci prvního školního roku tak, aby byl dostatek času k výše popsaným úpravám (bez ohledu na to, zda je vše na pracovním sešitu již dokončeno nebo není)
 • (KA3)

 

PROJEKTOVÉ TÝDNY

 • během celého projektu bude každý region 1x hostitel a 1x hostem, tj. uskuteční se minimálně 3 projektové týdny v délce cca 5 dní, vždy záleží na zájmu a možnostech jednotlivých partnerských škol
 • tuto aktivitu koordinuje regionální projektový manažer na základě zájmu všech zúčastněných škol a jejich možností
 • hostitelský region připraví podle svých možností několikadenní turisticko-naučný program, kde bude své hosty provázet za použití pracovních sešitů
 • tuto aktivitu je možné realizovat v prvním nebo ve druhém roce podle zájmu každé školy
 • (KA4)

 

INOVACE ŠVP

 • zapracování projektové výuky do ŠVP

 

___________________________________________________________________________

REALIZAČNÍ PROJEKTOVÝ TÝM

 

SPOLEČNÁ REGIONÁLNÍ PUBLIKACE

 • bude vytvořena na základě Regionálních pracovních sešitů z každé školy na úrovni každého regionu jedna (výsledkem tedy budou 3 Regionální učebnice)
 • editory a spoluautory budou regionální projektoví manažeři a metodik projektu
 • (KA5)

 

 

METODIKA PROJEKTOVÉHO VYUČOVÁNÍ

 • bude vytvořena na základě zkušeností nashromážděných během celého projektu
 • autorem bude metodik projektu na základě zkušeností, konzultací a podkladů školních projektových týmů a regionálních projektových manažerů

  

zpracovali: M. Jarolímek a L. Kučerová

Kalendář akcí

Únor 2024
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Aktuality

ZŠ Hluk

18. 12. 2012 | 23:29

projekt ADVENT

více

ZŠ a MŠ Rapšach

14. 9. 2012 | 18:02

Regionální učebnice

Reginální učebnice je hotova!

více

ZŠ a MŠ Rapšach

29. 7. 2012 | 15:21

Pracovní listy

Pracovní listy jsou hotovy!

více

ZŠ a MŠ Ostrožská Lhota

23. 7. 2012 | 09:17

Školnoviny

V rámci projektu vydala ZŠ a MŠ Ostrožská Lhota již tři čísla časopisu "Školnoviny".

více

ZŠ Hluk

27. 6. 2012 | 15:29

5. číslo projektového časopisu

více

všechny aktuality

sponzoři: esf, eu, mšmt, op vzdělávání pro konkurenceschopnost