Metodika

Jak správně citovat při tvorbě regionálního pracovního sešitu:

Text

Doporučení, jak citovat při tvorbě regionálního pracovního sešitu je následující: citujte podle standardních norem ČSN (viz přílohy a níže uvedené odkazy). Pro lepší přehlednost textu doporučuji citace uvádět pod čarou a to podle následujícího vzoru:

„Není jediné mé ctnosti, která by nerostla jako heřmánek, nebo pivoňka, nebo boží dřevec, karafiát a maří list z mého rodného kraje: jako bříza, jako borovice, jako jalovec a žulový balvan…“[1]

Obrázky a fotografie

Jsou-li fotografie staženy z internetu, citaci stránek, ze kterých byly staženy, doporučuji uvést na konci regionálního pracovního  sešitu a to tak, že se nakonec do použité literatury uvede oddíl „Seznam fotografií“.

Př.:

Seznam fotografií:

Str. 10 :http://www.stazeneobrazky.cz [online]. 2011 [cit. 2011-05-15]

Pokud prokazatelně fotografie něčí jsou (z textu na příslušných webových stránkách je patrné, kdo je autorem), je vhodné požádat autora o svolení fotografie použít a popřípadě uvést jeho jméno se značkou „copyright“ do pravého spodního rohu fotografie. To samé platí o reprodukci obrázku (autorského díla), zde je souhlas autora nutný. (Viz Lepil, O.: Teorie a praxe tvorby výukových materiálů, str 9, dostupné níže v příloze)

Mapy

Používáte-li mapy volně stažené z internetu např. z www.mapy.cz, je nutné uvést na mapě logo mapy.cz (dostupné v příloze), či jiného portálu. Získáte-li mapy z jiných zdrojů, vždy se informujte o tom, jak správně zdroj uvést.

 


[1] http://www.deml.cz: http://www.deml.cz/rodny-kraj [online]. 2011 [cit. 2011-05-15]. Rodny kraj.

Dostupné z www.deml.cz/rodny-kraj.

 

 

V případě dotazů, prosím pište na: hejzlarova.eva@gmail.com

 

Odkazy související s citacemi a autorskými právy:

Holcová, I., Křesťanová, V., Voborník, M.:  Ochrana autorských práv. Dostupné na: http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/oap/oap.pdf

Lepil. O.: Teorie a praxe tvorby výukových materiálů. Dostupnéna: http://zvyp.upol.cz/publikace/lepil.pdf

Jak citovat: http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf

 

 

 

Výběr doporučených metod, didaktických postupů a aktivit v projektu Školy pro venkov

Metodika doc. Hany Kühnlové – sociálně-geografické hledisko:

 - Co všechno dovedu vyčíst z turistické mapy?

 - Které kulturní památky jsem osobně poznala, o kterých památkách pouze vím? Kde se nacházejí a    čím jsou významné nebo zajímavé?

 - Je v okolí města zachovalá příroda? Jsou zde chráněná území?

 - jak naše město dbá o zdravé životní prostředí? (voda, půda, lesy)

 - O kterých problémech našeho kraje/města/vesnice jsem slyšel/a?

 

 Kterým tématům je třeba věnovat pozornost?

1)Geografická poloha

 2)Znázornění regionu na mapách

 3)Charakterizace přírodních složek krajiny by měla být pojata v širších souvislostech – tedy nikoli jako podrobný popis jednotlivých přírodních složek – včetně základů hodnocení krajiny a vlivů lidské činnosti na krajinu

4) Ochrana krajiny by měla být pojata jako ochrana a tvorba krajiny

 5) Poznávání historie a kultury regionu/města.

 

Zajímavé činnosti:

Terénní cvičení, činnosti s mapami a historickým a aktuálním plánem obce, myšlenková mapa,  práce s textem, kritické čtení, volné psaní, brainstorming, třífázový model učení, názorová škála, geografické informační systémy –letecké a družicové snímky, práce s územním plánem, výuka v muzeu, poznávání historických , uměleckých a technických památek lidové architektury, drobných staveb v krajině, tradic a svátků, činnosti s historickými materiály (fotky, mapy, kroniky, dokumenty, publikace), nevhodné zásahy v dobách minulých, ale i současných (haly, suburbia, skládky, stavby na zelené louce), vyhledávání informací v publikacích různého druhu (encyklopedie, knihy o umění a architektuře, turistický průvodce, místní tisk) – práce s texty, zpracování informací, fotografování v krajině, hry s funkcemi, besedy se zajímavými osobnostmi

 

Metoda autentického učení

Produkce nikoli reprodukce poznatků

Na položené otázky nejsou předem známé odpovědi

Zjednodušené metody průzkumu a výzkumu

Shromažďování , výběr, interpretace a tvůrčí zpracování poznatků

 

Brainstorming-volné asociace

Technika, která staví na vědomostech žáků, propojuje je s novým tématem a dává žákům možnost zamyslet se nad souvislostmi, formulovat své názory

 

Účinné metody

 Soutěž o nejkrásnější fotografii stromu, průzkum vybraných lokalit v okolní krajině, kde hrozí či existuje eroze, průzkum mezí a remízků a diskuze o jejich významu, vytváření seznamu ptactva a drobných divoce žijících živočichů v lese a jejich dokumentace, zapojení školy do tvorby regionálního tisku, metoda srovnávání fotografií.  Metody skupinové práce (to zejména při práci s daty), metoda řízené debaty, metoda průzkumu v terénu.

 

Konstruktivistická pedagogika

 Jedná se o pedagogický proud, který klade důraz na procesy objevování rozšiřování a přetváření obrazu světa v procesu učení. Podle konstruktivní pedagogiky si nové poznání vytváříme (konstruujeme) tak, že nové informace, podněty apod. řadíme do již existujících smyslových struktur. Nejznámějším konstruktivistickým modelem je model E-U-R neboli třífázový model výuky

 

Třífázový model výuky

EVOKACE – prekoncept – co žák již zná, se kterými vědomostmi a dovednostmi již přistupuje k tématu

STUDIUM – uvědomění si významu

REFLEXE – uvažování o právě absolvovaném procesu učení – co nového si uvědomil

 

Vždy bychom si měli stanovit cíl, čeho chceme dosáhnout, dále jaké žákovy kompetence při dosahování cílů posilujeme a jaké metody používáme.

 

 

Problémové vyučování

Prostředkem metody problémového vyučování je individuální nebo skupinové řešení praktického problému.  Zadání (problému k řešení) vychází z reálné situace a mělo by zaujmout a motivovat žáky k jejich řešení. Příkladem pro např. terénní výuku může být srovnání druhové pestrosti smrkové monokultury a dubohabřiny.

 

Tipy na úkoly a aktivity se žáky:

Rekonstruuj původní podobu města.

Pátrej po povoláních a činnostech svých předků, navštiv muzeum řemesel.

Najdi typické znaky historických slohů (staveb), urči sloh, popiš jednotlivé znaky a připrav piktogramy.

Zdokumentuj rozmístění jednotlivých slohů v obci, vytvoř vlastní plánek, pořiď snímek zajímavé budovy.

Vytvoř návrh vlastního znaku a poté navrhni znak pro svou současnou obec nebo vesnici.

Vysvětli (za pomoci internetu) původ pomístních názvů různých lokalit ve své obci.

Zjisti, kolik zeleně je na náměstí.

Zjisti jak se pěstuje les.

Přílohy:

Kalendář akcí

Červen 2024
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Aktuality

ZŠ Hluk

18. 12. 2012 | 23:29

projekt ADVENT

více

ZŠ a MŠ Rapšach

14. 9. 2012 | 18:02

Regionální učebnice

Reginální učebnice je hotova!

více

ZŠ a MŠ Rapšach

29. 7. 2012 | 15:21

Pracovní listy

Pracovní listy jsou hotovy!

více

ZŠ a MŠ Ostrožská Lhota

23. 7. 2012 | 09:17

Školnoviny

V rámci projektu vydala ZŠ a MŠ Ostrožská Lhota již tři čísla časopisu "Školnoviny".

více

ZŠ Hluk

27. 6. 2012 | 15:29

5. číslo projektového časopisu

více

všechny aktuality

sponzoři: esf, eu, mšmt, op vzdělávání pro konkurenceschopnost